Cắt Điện Luân Phiên và Trường Hợp Khẩn Cấp

Cắt Điện Luân Phiên Là Gì?

Đôi khi còn gọi là “cắt điện xoay vòng,” Cắt Điện Luân Phiên là trường hợp cắt điện có kiểm soát, rất hiếm gặp mà chúng tôi thực hiện như là biện pháp cuối cùng khi có tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang. Chúng tôi cắt điện theo các nhóm địa lý – được gọi là "Nhóm Cắt Điện Luân Phiên" hoặc "Khối Nhóm Cắt Điện Luân Phiên" mỗi lần trong một giờ – để giúp giảm bớt nhu cầu trên lưới điện. Cắt Điện Luân Phiên giúp tránh bị mất điện trên diện rộng và lâu hơn.

Xem Phần Hỏi Đáp của Chúng Tôi >

Expose as Block
No

Hiện không có lịch Cắt Điện Luân Phiên.

Xem Cắt Điện Luân Phiên Trước

Xem tình trạng cắt điện luân phiên từ trước và xem nhóm nào bị ảnh hưởng.

Quý vị cũng có thể xem:

  • Danh sách cộng đồng và hàng xóm trong nhóm.
  • Bản đồ các vùng bị ảnh hưởng trong các cộng đồng đó.

Trong hơn 15 năm chúng tôi đã duy trì đánh giá Độ Tin Cậy Dịch Vụ 99,98% cho các khách hàng (Kiểm Tra Báo Cáo Thường Niên về Độ Tin Cậy Dịch Vụ Điện của CPUC). Dự đoán nhu cầu điện và tính sẵn sàng phát điện ở mức dự đoán tốt nhất. Dự báo của Cal-ISO và tình trạng hệ thống thay đổi một cách nhanh chóng, làm cho kế hoạch quản lý điện lưới thời gian thực cũng thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để giữ thông tin đăng trên trang mạng này là chính xác.