Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF)

Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng – Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng là gì?

SCE's Energy Assistance Fund Logo

Vài Xu của Quý Vị Có Thể Giúp cho Một Gia Đình Có Điện

Điện là nhu cầu căn bản. Vì những chi phí ngoài mong đợi, nhiều khách hàng gặp khó khăn về tài chính. Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF) tận tâm cung cấp hỗ trợ quan trọng cho những người khi họ cần điện nhất.

Hợp tác với United Way của Vùng Los Angeles, chúng tôi đã cung cấp khoản trả hóa đơn một lần lên tới $100 cho gần 250,000 gia đình hội đủ điều kiện tại Nam California kể từ khi EAF thành lập vào năm 1982. Chỉ riêng năm ngoái 15,000 khách hàng SCE đã được giúp đỡ.

Chỉ cần một vài xu có thể tạo nên sự khác biệt.

Expose as Block
No

Cách Thức Quyên Góp – Quyên Góp Khấu Trừ Thuế Ngay Hôm Nay

1. Bằng Hóa Đơn của Quý Vị

Ghi danh vào Chương Trình “Round Up” (Tính Chẵn). Tự động làm tròn hóa đơn hàng tháng của quý vị lên đồng kế tiếp, hoặc quý vị có thể thêm bất kỳ số tiền nào khác mà quý chọn và số tiền chênh lệch sẽ được trao cho EAF. Hoặc quý vị có thể quyên góp một lần bằng bất kỳ khoản tiền nào.

2. Bằng Thẻ Tín Dụng

Quý vị muốn quyên góp trực tiếp? Thông qua United Way, quý vị có thể quyên góp đơn giản và an toàn cho Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng bằng cách sử dụng thẻ tín dụng, với số tiền phù hợp với quý vị.

3. Gửi Chi Phiếu

Chúng tôi hoan nghênh sự quyên góp một lần của quý vị bằng chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền gửi qua bưu điện tới:

Energy Assistance Fund
1515 Walnut Grove Ave., 2nd Floor 
Rosemead, CA 91770.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Để biết thêm thông tin về các cách quyên góp cho EAF, vui lòng liên lạc với EAFAdministration@sce.com